Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 14.09.2018
dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu
„Zestaw mebli dziecięcych wykonanych ze sklejki o niskiej emisji szkodliwych substancji lotnych
(formaldehydów) z elementami powłok z pigmentami zapewniającymi efekty interaktywne”,
który ubiega się o dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spółjności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), oraz z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego wg KRS/CEIDG
ZOTO NK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres zamawiającego wg KRS/CEIDG
UL. Witolda Gombrowicza 1
62-050 Mosina

Adres strony interentowej Zamawiającego
zoto-design.pl
Regon: 369199984
NIP: 7773304355
KRS 0000712938

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest
Imię i nazwisko: Natalia Anna Kołodziej; e-mail: anna.kolodziej1@o2.pl; tel: 603 561 597

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parpemantu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego produktu, obejmujące następujące, niżej opisane zadania:

Przedmiotem jest zaprojektowanie i dostawa prototypowego zestawu mebli dziecięcych wykonanych ze sklejki, charakteryzującej się niską emisją szkodliwych substancji lotnych (formaldehydów – poniżej 0,01 ppm) z elementami pokrytymi powłokami z zawartością pigmentów zapewniających efekty interaktywne (przynajmniej 3 różne powłoki, o różnych funkcjonalnościach: luminescencyjne – świecące w ciemnościach i pod UV, magnetyczne i chromatyczne – zmieniające właściwości pod wpływem temperatury). Zestaw mebli dziecięcych, na który składają się: łóżeczko niemowlęce, komoda, przewijak, łóżko dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat, szafa, półka, biurko i krzesełko powinien być zaprojektowany w minimalistycznym stylu skandynawskim.

Zadanie 1 – Planowanie wdrożenia innowacji – faza koncepcyjna

W ramach zadania Wykonawca opracuje projekt koncepcyjny innowacyjnego produktu – zestawu mebli dziecięcych, na który składają się: łóżeczko niemowlęce, komoda, przewijak, łóżko dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat, szafa, półka, biurko i krzesełko, zaprojektowany w minimalistycznym stylu skandynawskim, wykonanych ze sklejki, charakteryzującej się niską emisją szkodliwych substancji lotnych z elementami pokrytymi powłokami z zawartością pigmentów zapewniających efekty interaktywne (przynajmniej 3 różne powłoki, o różnych funkcjonalnościach: luminescencyjne, magnetyczne i chromatyczne). Wykonawca dokona wyboru wymaganego ekologicznego materiału spełniającego wymogi Zamawiającego (przy niskiej emisji formaldehydów – poniżej 0,01 ppm), przeprowadzi testy kompatybilności powłok z zawartością pigmentów zapewniających efekty interaktywne (luminescencyjne, magnetyczne i chromatyczne) na materiale ekologicznym, uwzględniając proces produkcji i nakładane na powierzchnię powłoki. Wykonawca zaproponuje 3 różne powłoki z zawartością pigmentów zapewniających efekty interaktywne (luminescencyjne, magnetyczne i chromatyczne), a Zamawiający wybierze 1 powłokę, która znajdzie się na elementach prototypowego zestawu mebli. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu raport z wykonanych testów powłok na materiale ekologicznym i projekt koncepcyjny zestawu mebli dziecięcych z opracowaniem nanoszonych 3 różnych powłok, o różnych funkcjonalnościach: luminescencyjnych, magnetycznych i chromatycznych.

Wymagania techniczne dla projektowania:
1) ekologiczny materiał – sklejka o niskiej emisji formaldehydów – poniżej 0,01 ppm
2) niewidoczne łączenia elementów mebli
3) zgodność projektu z obowiązującymi zasadami projektowania i normami w RP;
4) pokrycie powierzchni ekologicznym lakierem wodnym
5) konsultacje z Zamawiającym na etapie wstępnym i koncepcyjnym projektowania
Wymagania funkcjonalne dla projektowania:
1) Projekt koncepcyjny powinien pozwalać na funkcjonowanie poszczególnych elementów mebli zarówno
z powierzchniami pokrytymi powłokami z zawartością pigmentów zapewniających efekty interaktywne,
jak i bez tych powłok, zapewniając możliwość elastycznego wyboru dla użytkownika i modułowość
zestawu;
2) Elementy zestawu uwzględnione przez Wykonawcę w projekcie powinny umożliwiać swobodną
konfigurację z wybranych elementów;
3) Projekt koncepcyjny powinien uwzględniać możliwość rozbudowy w przyszłości przez Zamawiającego
zestawu o niezależny system upgrade, zapewniający przekształcenie łóżeczka niemowlęcego do łóżeczka
dziecięcego.
Po zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego Wykonawca opracuje projekt wykonawczy prototypu zestawu mebli, Zamawiający wymaga konsultacji na etapie opracowania projektu wykonawczego.

Zadanie 2 – Realizacja wdrożenia innowacji w zakresie dostawy zestawu prototypowego

W ramach zadania Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu prototypowe rozwiązanie techniczne, opracowane w oparciu o projekt wykonany w Zadaniu 1, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie województwa wielkopolskiego. Zamawiający wymaga, aby dostarczony prototyp zestawu mebli był w pełni funkcjonalny. Dostarczony przez Wykonawcę zestaw powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb Zamawiającego i być otwarty na rozbudowę przez Zamawiającego.

Zadanie 3 – Realizacja wdrożenia innowacji w zakresie testowania zestawu prototypowego w warunkach operacyjnych zbliżonych do eksploatacyjnych

Testy powinny w szczególności obejmować:
1) Testowanie rzeczywistego efektu interaktywnego na elementach pokrytych powłokami z zawartością pigmentów zapewniających efekty interaktywne;
2) Testowanie cech powłok na elementach pokrytych powłokami z zawartością pigmentów zapewniających efekty interaktywne;
W ramach realizacji Zadania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał testy w okresie min. 7 dni dla zmiennych warunków eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca monitorował w okresie testowania zmienne: wpływ czynników zewnętrznych na elementy pokryte powłokami z zawartością pigmentów zapewniających efekty interaktywne, wpływ czynników zewnętrznych na poziom efektu interaktywnego.

Zadanie 4 – Realizacja wdrożenia innowacji w zakresie korekt, wniosków i podsumowań w procesie tworzenia nowego produktu

Korekty, wnioski i podsumowanie wdrożenia w formie raportu – podzadanie realizowane po zakończeniu zadania 3, ewentualne wprowadzenie korekt i udoskonalenie prototypu.
Zadanie nie obejmuje wdrożenia nowych metod organizacyjnych ani marketingowych – obejmuje wyłącznie wdrożenie innowacji technologicznej.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zaplanowany na 1.3.2019. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia w zależności od terminu ogłoszenia wyników konkursu lub daty podpisania umowy o dofianansowanie.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy warunkowej.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU FINSOWANIA
1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się zgodnie z najlepszymi praktykami w przedmiotowym zakresie.
2. Płatności częściowe będą realizowane zgodnie z przyjętym na etapie podpisywania umowy harmonogramem.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu Zamówienia, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie.
4. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę warunkową, pod warunkiem zawieszającym opublikowania na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informacji o wyborze do dofinansowania projektu „Zestaw mebli dziecięcych wykonanych ze sklejki o niskiej emisji szkodliwych substancji lotnych (formaldehydów) z elementami powłok z pigmentami zapewniającymi efekty interaktywne” i podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym i PARP, nie wcześniej jednak niż w dniu określonym we wniosku o dofinansowanie projektu jako planowany dzień rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków dla tego projektu. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o wskazanym we wniosku o dofinansowanie planowanym terminie rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informacji o wyborze do dofinansowania projektu i w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy z PARP.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria dostępu:
1.1. posiadają status:
a. jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
– jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
– instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
– międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– Polska Akademia Umiejętności;
– inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
– posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
b. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
c. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
d. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
e. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, potwierdzone:
· doświadczeniem w realizacji usług wsparcia we wdrożeniu innowacji, zrealizowanych na rzecz minimum 10 przedsiębiorstw w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie;
· doświadczeniem w skutecznym opracowaniu projektów badawczo-wdrożeniowych dla przedsiębiorstw (min. 1 szt.) w zakresie nowych technologii materiałowych z wykorzystaniem powłok zapewniających efekty interaktywne w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie;
1.3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
· minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym technicznym, ze specjalizacją technologia drewna.
· minimum 1 osobą z tytułem doktora nauk technicznych.
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
1.5. zagwarantują sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii.
1.6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym z osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wwyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wlinii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub wstosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełnienia kryteriów dostępu następuje:
a. Ocena spełnienia kryteriów IV 1.1 i 1.4 do 1.6 następuje na podstawie Oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Odnośnie kryterium w pkt. IV.1.2 – na podstawie Wykazu usług/projektów, które zrealizował Wykonawca, sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
c. Odnośnie kryterium w pkt. IV.1.3 – na podstawie Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: „spełnia” – „nie spełnia”. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
1. Cena – w ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierającą najniższą cenę. Liczba punktów za kryterium „cena” zostanie przyznana według następującego wzoru:

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku od towarów i usług. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie tym samym uznana za najkorzystniejszą.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę, na którą składają się następujące dokumenty:
a. formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
b. oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 2;
c. parafowany wzór umowy warunkowej – Załącznik nr 3.
d. Wykaz usług/projektów, które zrealizował Wykonawca – Załącznik nr 4
e. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca -Załącznik nr 5
2. Oferta wraz z załącznikami winny być sporządzone w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
3. Oferta musi być podpisana, w miejscach przeznaczonych na podpis, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzających uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz parafowana powinna być każda strona oferty, na której nie jest składany podpis wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez Wykonawcę.
5. Ofertę należy dostarczyć drogą mailową na adres osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego, wskazany w pkt. I Zapytania ofertowego. Liczy się termin wpływu wiadomości na serwer pocztowy Zamawiajacego w taki sposób, że Zamawiający może się zapoznać z jej treścią. Wpłynięcie wiadomości wraz z załączoną ofertą musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 24 września 2018 r o godzinie 8.00. Oferty złożone lub przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu wskazanym w pkt. 1, o godzinie 8.30 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowią istotnej zmiany postanowień zawartej umowy:
a. zmiana osób do kontaktu i danych kontaktowych, która następuje poprzez powiadomienie drugiej strony w formie elektronicznej lub faksem na adres wskazany w umowie;
b. zmiana danych, które mogą wpłynąć na wystawienie i obieg dowodów księgowych, ich księgowanie i rozliczanie, takich jak nazwa Wykonawcy, adres, numer rachunku Wykonawcy, która następuje poprzez powiadomienie drugiej strony w formie pisemnej;
c. zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w pkt. II.4 niniejszego Zapytania.
2. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wyniku postępowania drogą mailową. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
4. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
5. Treść zapytania ofertowego i załączniki zostały upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem wskazanym w pkt. I zapytania ofertowego oraz na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
6. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, a także stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz. 15.00 dnia poprzedzającego termin składania ofert.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
10. Zamawiający nie odsyła złożonych ofert.
11. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c. postępowanie obarczone jest niemożliwią do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważenieniu umowy w sprawie zamówienia;
d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
12. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
13. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.
14. Zamawijacy przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowdzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia dowodów na spełnianie kryteriów deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie (umowy, potwierdzenie należytego wykonania, referencje, itp.).
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

IX. ODRZUCENIE OFERTY
1. Z postępowania odrzucona zostanie oferta, jeżeli:
a. zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia kryteriów udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym;
b. oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, w szczególności nie zawiera wszystkich załączników, jest niewypełniona lub jest niepodpisana;
c. oferta została złożona po terminie;
d. Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje
e. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź nie uzupełnił braków złożonej oferty w wyznaczonym terminie.
2. Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

X. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Zamawiającego danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO stosowana przez Zamawiającego w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZOTO NK sp. Z o.o., z siedzibą w Mosinie 62-050, przy ul. Witolda Gombrowicza 1, zwany dalej „Administratorem danych”
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.
3. odbiorcami Pana/Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach programu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” do dnia 31.12.2023 roku.
5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia umowy z Wykonawcą).
6. stosownie do art. 22 RODO w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
7. posiada Pan/Pani:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
b. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania swoich danych (skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy);
c. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO

XI. ZAŁĄCZNIKI
1. formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
2. oświadczenia Wykonawcy – Załącznik nr 2;
3. wzór umowy warunkowej – Załącznik nr 3.
4. Wykazu usług/projektów, które zrealizował Wykonawca – Załącznik nr 4
5. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca –Załącznik nr 5

 

Odpowiedź na pytanie do
Zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 14.09.2018
dotyczącego wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Zestaw mebli dziecięcych wykonanych ze sklejki o niskiej emisji szkodliwych substancji lotnych (formaldehydów) z elementami powłok z pigmentami zapewniającymi efekty interaktywne”,
który ubiega się o dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Niniejsza odpowiedź jest upubliczniona w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych wzakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spółjności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), oraz z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego wg KRS/CEIDG
ZOTO NK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres zamawiającego wg KRS/CEIDG

UL. Witolda Gombrowicza 1

62-050 Mosina

Adres strony interentowej Zamawiającego https://zoto-design.pl
Regon: 369199984
NIP: 7773304355

KRS 0000712938
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest
Imię i nazwisko: Natalia Anna Kołodziej; e-mail: anna.kolodziej1@o2.pl; tel: 603 561 597

W dniu 18.09.2018 do Zamawiającego wpłynęło pytanie o treści:

„Pytanie dotyczy przetargu na ” Wybór Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu (zaprojektowanie i dostawa prototypowego zestawu mebli dziecięcych”
Zgodnie z rozporządzeniem oraz wytycznymi Wydziału Zdrowia w Poznaniu meble dziecięce w żłobku/przedszkolu muszą posiadać certyfikaty , związku z wymogami stawianymi przez instytucje czy wskazane „prototypy” także mają posiadać certyfikaty?”

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Nie, wskazane „prototypy” nie muszą posiadać certyfikatów. Mosina, 21.09.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/2018 z dnia 14.09.2018r
 
Odpowiedz Wykonawcy:
 
Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam ogłoszenie – informację o wyniku postępowania ofertowego 1/2018 z dnia 14.09.2018.

Zamawiający wskazuje miejsce i datę zawarcia umowy – zaprasza Wykonawcę do podpisania umowy 24.09.2018 w siedzibie Zamawiającego.

Z wyrazami szacunku,
Natalia Kołodziej
Prezes Zarządu
ZOTO NK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Witolda Gombrowicza 1
62-050 Mosina
załącznik: